BBP MODUL:

Fakture

Fakture su nezaobilazni element u svakodnevnom poslovanju jedne firme te je zbog toga imperativ da se iste mogu na brz i efikasan način kreirati. Kreiranu fakturu možete poslati svome klijentu ili sačuvati za knjigovodstvene potrebe, BBP modul Fakture će to uraditi za Vas. Osim faktura, putem BBP modula Fakture, sve fakture je moguće eksportovati u PDF ili Excel format, a također je omogućeno slanje istih putem email direktno iz sistema na zadane email adrese odabranog partnera.

Fakture: Nova faktura Jednostavnim klikom na link nova faktura, BBP module Fakture de vam kreirati novu fakturu, i unijeti sve podatke yak firme u odgovarajuda polja. Isto tako, odabirom partnera, modul Fakture de automatski unijeti sve potrebne podatke o partneru u novu fakturu. Dodavanje proizvoda, je pojednostavljeno, tako da jednostavnim odabirom proizvoda iz lista proizvoda, isti de biti dodan u fakturu sa mogudnoku dodavanja popusta. Fakture: Pregled Faktura 2 Stranica Pregled Faktura omogudava filtriranje i pretragu faktura na vie natina, kao na primjer: - Na osnovu broja fakture, modul de yam pronadi tra2eni ratun i pokazati yam ga na ekranu. • Odabirom partnera iz liste partnera, modul de Vam prikazati sve fakture za izabranog partnera. Daljim filtriranjem faktura po datumima, modul eeVam napraviti selekciju faktura po partnerima i izabranom datumu. • Odabirom raspona datuma, modul de Vam prikazati sve fakture koje su napisane u torn vremenskom rasponu. Fakture: Ugovori 3 Na§a nova verzija BBP Modul Fakture, Vam omogudava brzo i efikasno kreiranje novih ugovora. Odabirom partnera iz liste, svi potrebni podaci o partneru de automatski biti ubateni u novi ugovor. Ukoliko je ugovor povezan sa odredenom ponudom, Odabirom ponude, sve informacije iz ponude de postati sastavni dio ugovora. Sve fun kcije modula Fakture su veoma fleksibilne, tako da su mogu izmjenit i prilogoditi korisniku. Isto tako, ukoliko neka funkcija koju bi korisnik 2elio ne postoji u modulu Fakture, mo2e se dodati.

Tim Thyme System će Vas rado posjetiti i uživo demonstrirati funkcionalnosti naših solucija. Tokom naše posjete upoznaćemo se s potrebama Vaše organizacije i razgovarati kako da najbolje prilagodimo functionalnosti BBP sistema vašim potrebama. Zajedno možemo pronaći pravo rješenje koje će Vam pomoći ostvariti ciljeve i to u okviru Vaših financijskih okvira.

Zakažite sastanak